Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

1. PARTER

1.1 Dugga AB, 559006-5198, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm (”Dugga”)

1.2 […………., ……………..,……….., ………….](”Kunden”)

2. BAKGRUND

2.1 Dugga tillhandahåller en tjänst avseende digitala prov(”Tjänsten”).

2.2 Duggas programvara installeras på servrar i Duggas lagringspartners faciliteter och Kunden får genom detta abonnemangsavtal (”Avtalet”) tillgång till Tjänsten via internet, genom inloggning med tilldelat användarnamn och lösenord.

3. BESTÄLLNING OCH ÄNDRING

3.1 Genom undertecknande av detta Avtal beställer Kunder de i Bilaga 2 – Beställningsformulär angivna tjänsterna, på däri angivna villkor.

3.2 Kunden kan när som helst utöka Avtalet så att det omfattar fler användare. Detta kan t ex ske genom att Kunden lägger till fler användare i Duggas administrationsgränssnitt eller genom att lägga till användare i Kundens lärplattform eller annat system som är integrerat med Dugga så att nya användare hos Kunden får tillgång till Tjänsten. Sådana nya användare utgör nya abonnemang. I den mån antalet användare överskrider den inledande beställningen sker efterfakturering av dessa överskjutande abonnemang vid avstämningar som Dugga gör en gång per kalenderkvartal.

4. AVTALSTID

4.1 Avtalet gäller för en inledande period om 2 år från undertecknandet.

4.2 Om uppsägning inte sker skriftligen inom 90 dagar före utgången av den inledande avtalsperioden eller förlängningsperiod, förlängs Avtalet automatiskt med 1 år i sänder.

5. ANVÄNDARE OCH ANVÄNDNING

5.1 Rätten till tillgång till Tjänsten omfattar det antal användare som anges i den inledande beställningen enligt detta Avtal eller senare utökning av antalet användare.

5.2 Användare får endast vara Kundens elever/studenter, anställda eller konsulter som utför tjänster för Kunden.

5.3 Kunden svarar i förhållande till Dugga för att användarna uppfyller i detta Avtal angivna villkor, innefattande bl.a. att:

a. All användning ska ske i enlighet med detta Avtal och gällande lagar och förordningar.

b. Erforderliga tillstånd finns för de uppgifter, det material och den information som behandlas i samband med Tjänsten.

c. Tjänsten inte får användas föt utskick av skräppost eller annat olagligt material.

d. Material som innehåller programvirus och liknande skadliga datorkoder, skript, filer eller program, får inte lagras eller skickas med Tjänsten.

e. Obehörig tillgång till Tjänsten eller tillhörande nätverk eller system är förbjudet.

f. Tjänsten får inte användas på ett sätt som innebär att Tjänstens integritet eller prestanda, eller de uppgifter som Tjänsten innehåller, störs eller hindras.

5.4 Kunden svarar för att användarna iakttar vederbörlig försiktighet med lösenord och att obehöriga personer inte får tillgång till Tjänsten eller dokumentation kopplad till Tjänsten.

5.5 Kunden får endast använda Tjänsten för interna ändamål. Kunden har inte rätt att behandla uppgifter för annans räkning.

6. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Dugga har som målsättning att Tjänstens tillgänglighet ska uppgå till 98,0 procent.

6.2 Följande gäller för beräkning av tillgänglighet och konsekvenser om målsättningen enligt 6.1 inte uppfylls:

a. Den procentuella tillgängligheten per månad definieras som det totala antalet minuter i en viss kalendermånad minus det totala antalet minuter då Tjänsten är otillgänglig under en viss kalendermånad i förhållande till det totala antalet minuter under en viss kalendermånad.

b. Tjänstens otillgänglighet definieras som en tidsperiod då Kunden, av skäl som är hänförliga till Dugga, inte kan läsa eller skriva några som helst uppgifter som de har tillstånd och/eller rättigheter för.

c. Vissa typer av underhåll kommer att leda till driftstörningar i Tjänsten och ingår inte i otillgänglighet för Tjänsten som har fastställts ovan. Kunden ska i möjligaste mån informeras om sådant underhållsarbete i god tid. Underhållet ska företrädesvis utföras före eller efter normal kontorstid och på ett sätt som stör Tjänsten så lite som möjligt. Underhållsarbetet får dock utföras med kort varsel eller utan varsel samt under kontorstid om detta är nödvändigt för att åtgärda fel i Tjänsten eller förhindra uppkomsten av fel i Tjänsten.

d. Tillgång till Tjänsten är beroende av internetåtkomst, vilken kan drabbas av begränsningar, förseningar eller andra problem som ligger utanför Duggas kontroll. Förseningar, leveransproblem eller otillgänglighet till följd av sådana problem eller andra yttre faktorer såsom Kundens utrustning eller programvara, räknas inte in i Tjänstens otillgänglighet.

e. Om Tjänstens tillgänglighet är mindre än 98,0 procent under en viss kalendermånad och om detta orsakas av fel i Duggas miljö, utrustning eller programvara, får Kunden kräva en proportionerlig sänkning av abonnemangsavgiften för den aktuella månaden.

f. En förutsättning för reducering av månadsavgiften är att Kunden anmält problemet till Duggas supportcenter på “[email protected]”, inom 24 timmar efter det att problemet uppstått. Kunden måste tillhandahålla all relevant information om felet, bland annat en utförlig beskrivning av felet och vilket/vilka operativsystemsversioner samt webbläsareversioner som använts, antalet drabbade användare och var dessa befinner sig samt eventuella försök som Kunden har gjort för att lösa problemet.

g. Otillgängligheten börjar räknas när Kunden har informerat Dugga om problemet.

h. Dugga avgör ensamt vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av anmälda tillgänglighetsproblem och när. Kunden har inte rätt till annan ersättning än nedsättning av månadsavgiften enligt ovan vid bristande tillgänglighet.

7. SUPPORT OCH SUPPORTAVTAL

7.1 Om Kunden tecknat supportavtal, genom att ange detta i beställningsformuläret (Bilaga 2) eller genm senare meddelande till Dugga, har Kunden rätt till support från Duggas supportavdelning i Stockholm.

7.2 Support kan tecknas för olika tillgänglighetsnivåer.

A Supportnivå A avser tillgänglighet 09:00 – 16:00 vardagar.
B Supportnivå B avser tillgänglighet 08:00 – 18:00 vardagar.
C Supportnivå C avser tillgänglighet 07:00 – 18:00 vardagar samt 08:00 – 17:00 lördagar som inte är helgdagar.

Ytterligare supportnivåer kan erbjudas individuellt.

7.3 I supportavtalet ingår support per telefon och remote samt att kunden får tillgång till alla mjukvaruuppdateringar kopplade till avtalad funktionalitet.

7.4 Supportärenden skickas med e-post till Duggas supportcenter ([email protected]).

7.5 Support tillhandahålls under måndag till fredag med undantag för julafton, nyårsafton och andra allmänna helgdagar samt klämdagar eller vid andra särskilda tidpunkter som Dugga har angett.

7.6 Supporten innebär att Dugga ska vidta de åtgärder Dugga bedömer vara erforderliga för att lösa programvarurelaterade problem, utifrån en detaljerad problembeskrivning från Kunden. Inga garantier ges dock för att problemet kan lösas.

7.7 Support ges på följande villkor:

a. Kunder med fler än 5 användare (inte elever/studenter) ska utse en supportkontakt som fungerar som Kundens kontaktperson gentemot Dugga.

b. Kunden ska med kvalificerad personal försöka finna orsaken till problemet och vara beredd att ge utförlig information till Duggas supportpersonal.

c. Ärenden som inte omfattas av Duggas supportåtagande debiteras enligt Duggas då gällande timtaxa.

7.8 Supporten omfattar inte:

a. Problem som beror på att tjänsten använts på annat än av Dugga angivet sätt eller i andra konfigurationer med avseende på t.ex. operativsystem och webbläsare eller på annat sätt har orsakats av Kunden.

b. Återställande av innehåll i databaser.

c. Frågor avseende annat än den tjänst som Kunden abonnerar på eller problem som endast rör Kundens maskinvara, interna nätverk och internetanslutningar och/eller delar av kringutrustning som inte omfattas av Tjänsten.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Dugga garanterar inte att programvarans funktionalitet kommer att motsvara kundens individuella krav, förväntningar eller behov och inte heller att avbrott eller fel inte kommer att uppstå under driften av Tjänsten.

8.2 Duggas skadeståndsansvar är begränsat till direkta skador uppgående till ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt till Dugga under den föregående tolvmåmadersperioden.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1 Dugga behandlar personuppgifter för Kundens räkning i samband med att Tjänsten tillhandahålls i enlighet med Avtalet.

9.2 Kunden är”personuppgiftsansvarig” och Dugga är”personuppgiftsbiträde”.

9.3 Av Bilaga 1 – Personuppgiftsbiträdesavtal framgår de villkor som gäller för Duggas behandling av personupgifter för Kunderns räkning.

9.4 Alla uppgifter i Tjänsten lagras på servrar inom EU på Microsoft Azure center i Amsterdam/Irland.

10. SEKRETESS

10.1 Dugga och underleverantörer till Dugga behandlar med sekretess information om Kunden och Kundens företag, affärsförbindelser och andra uppgifter, som man får del av genom detta Avtal och som klassats som konfidentiell information. Sådan information lämnas inte ut till utomstående utan Kundens godkännande.

10.2 Kunden ska på motsvarande sätt skydda information om detta Avtal och Dugga, som Kunden får del av genom detta Avtal.

10.3 Sekretsåtagandet gäller även efter det att detta Avtal i övrigt upphört att gälla.

11. PRIS OCH BETALNING

11.1 Abonnemangsavgifter debiteras enligt följande:

a. Fakturering sker årsvis i förskott för överenskommet antal användare.

b. Tillkommande användare (abonnemang) faktureras enligt då gällande pris i samband med nästföljande kvartalsavstämning och samordnas sedan med den årsvisa faktureringen.

11.2 Tilläggstjänster debiteras enligt följande:

a. Avgifter för supportavtal, utveckling av nya systemfunktioner, workshops, utbildning o.d. faktureras i förskott, enligt avtalat pris eller gällande prislista.

b. Övriga tilläggstjänster, t.ex. support i avsaknad av eller utöver gällande supportavtal, faktureras efter att den aktuella tjänsten har utförts enligt Duggas då gällande prislista.

11.3 Betalningsvillkor är senast 20 dagar från fakturadatum.

11.4 Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

11.5 Inför förlängning av Avtalet uppdateras abonnemangsavgifterna. Normalt ska ändringar av abonnemangsavgifterna meddelas Kunden senast 120 dagar före utgången av den innevarande avtalsperioden.

12. ÄNDRING AV ANTAL ANVÄNDARE OCH FUNKTIONER

12.1 Som framgår av punkt 3 får Kunden när som helst utöka Avtalet så att det omfattar fler användare.

12.2 Kunden får inför nästkommande avtalsperiod minska antalet användare för Tjänsten eller reducera Tjänstens funktionalitet. Minskning ska meddelas Dugga skriftligen, senast 90 dagar före slutet av den innevarande avtalsperioden.

12.3 Kunden är medveten om att en begäran om nedgradering eller reducering av Tjänsten med färre funktioner kan orsaka förlust av data, innehåll, funktioner eller kapacitet hos Tjänsten. Dugga har inget ansvar för sådana eventuella förluster.

13. FÖRTIDA UPPSÄGNING

13.1 Vardera parten har rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal om den andra parten:

a. I väsentligt avseende bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan;

b. Försatts i konkurs, inleder förhandlingar om ackord eller av annan anledning skäligen kan förmodas inte kunna rätteligen fullgöra sina ekonomiska åtaganden.

13.2 När Avtalet upphör, ska parterna på begäran av den andra parten radera filer och återlämna eller förstöra material som erhållits från den andra parten.

14. ÖVERLÅTELSE

14.1 Dugga får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal, förutsatt att detta inte påtagligt hindrar eller försvårar genomförandet av Avtalet. Sådan överlåtelse ska om möjligt meddelas 30 dagar i förväg.

14.2 Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Duggas föregående skriftliga medgivande, vilket inte oskäligen ska vägras.

14.3 Dugga svarar för underleverantörers åtgärder som om åtgärden vidtagits av Dugga.

15. NYHETSBREV

15.1 Kunden samtycker till att Dugga ibland skickar relevant information inklusive marknadsföringsmaterial till Kunden och användarna. Om Kunden inte önskar få sådan information, ska detta meddelas Dugga skrifltigen.

15.2 Eftersom Tjänsten är en webbaserad programvaruapplikation, bör det noteras att det ibland kan vara nödvändigt att skicka viktig information eller meddelanden om driften av Tjänsten till samtliga kunder och användare. Sådana meddelanden skickas till alla, även om Kunden har valt att inte ta emot information.

15.3 Dugga kommer inte att förse tredje part med uppgifter eller information om Kunden i något annat syfte än att underlätta Duggas drift och tillhandahållande av Tjänsten.

16. KONTAKTUPPGIFTER OCH MEDDELANDEN

16.1 Ändringar av kundens kontaktuppgifter, inklusive adressändringar och byte av den person som fungerar som Kundens kontaktperson, ska meddelas Dugga skriftligt.

16.2 Meddelanden rörande detta Avtal ska skickas med bud, rekommenderat brev eller e-post. Vid rekommenderat brev anses meddelandet ha kommit mottagaren tillhanda 3 dagar efter avsändandet och vid e-post när mottagandet bekräftats.

17. TVISTER

Tvist angënde tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska hänskjutas till allmän domstol, med exklusiv behörighet för Stockholms Tingsrätt i första instans.

________________

DUGGA AB, Datum: ________________

Namn: Patrik Nilsson

[KUNDEN], Datum: ________________

Namn: ______________________________

________
Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal

Genom att beställa, anmäla dig till eller använda Dugga-tjänsten, Duggas webbplatser och programvaror eller erhålla åtkomst till något innehåll eller material som görs tillgängligt via tjänsten Dugga ingår du ett bindande avtal med Dugga AB, organisationsnummer 559006-5198, Norr Mälarstrand 6 A, 112 20 Stockholm, Sverige.

1. Innehåll och syfte

Detta avtal har till syfte att uppfylla personuppgiftslagstiftningens krav på att det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 De personuppgifter som behandlas av Dugga i egenskap av personuppgiftsbiträde är förnamn, efternamn, personnummer (i förekommande fall), emailadress, klass/grupp/kurstillhörighet eller motsvarande, mobilnummer (i förekommande fall), användares resultat från kunskapsutvärderande uppgifter samt examinators återkoppling på kunskapsutvärderande uppgifter.

2.2 Dugga äger endast rätt att behandla av Kunden lämnade personuppgifter i enlighet med Kundens instruktioner.

3. Säkerhet

3.1. Dugga ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas till en nivå som är lämplig med hänsyn till hur känsliga personuppgifterna är, de särskilda risker som finns, befintliga tekniska möjligheter samt kostnaderna för att genomföra åtgärderna.

3.2 Personuppgifterna ska skyddas mot varje slag av otillåten behandling som till exempel ändring, förstörelse eller otillåten tillgång och spridning.

3.3 Dugga ska vara berett att följa Datainspektionens beslut om åtgärder för att uppfylla personuppgiftslagstiftningens krav på säkerhet.

3.4 Dugga får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan skriftlig instruktion från Kunden.

3.5 Kunden har rätt att kontrollera att Dugga vidtar de säkerhetsåtgärder som anges ovan. Dugga ska i skälig omfattning medverka vid för sådan kontroll.

3.6 Dugga och dess personal ska vid behandling av personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig iaktta sekretess, vilket innebär att uppgifter om fysisk eller juridisk person inte får röjas.

4. Ansvar

4.1. Dugga ska ersätta Kunden om Kunden åsamkas skada som är att hänföra till Duggas behandling av personuppgifter i strid med instruktion från Kunden eller Avtalet.

4.2. Parts skadeståndsansvar enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal avtal är begränsat i omfattning och belopp på det sätt som framgår av Avtalet.

5. Avtalstid

Detta personuppgiftsbiträdesavtal gäller så länge Avtalet är gällande mellan parterna och upphör därmed när Avtalet upphör, såvida inte parterna kommer överens om annat.

6. Behandling upphör

Vid upphörande av Duggas behandling av personuppgifter för Kundens räkning ska alla data i Kundens val återlämnas till Kunden eller förstöras.

7. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska avgöras enligt Avtalets bestämmelse om tvister.

Dugga AB
Torsgatan 39
113 62 Stockholm
Org nr: 559006-5198