Gratis licensavtal

1. ALLMÄNT

1.1 Detta Fria Licensavtal ("FLA" eller "Huvudavtalet") är ett avtal mellan dig ("Sökanden") och Dugga AB, Norr Mälarstrand 6A, 112 20 Stockholm, SVERIGE. Dugga tillhandahåller en digital bedömningstjänst ("Tjänsten"). Som Sökande kan du registrera dig för ett kostnadsfritt konto ("Kontot"), som kan användas för att genomföra digitala bedömningar i din klass eller skola. Denna FLA reglerar din användning av Tjänsten och all programvara från tredje part som kan distribueras med den. Duggas programvara ("Applikationen") är installerad på servrar i Microsoft Azure och genom detta FLA får du tillgång till Tjänsten via internet, genom att logga in med det tilldelade användarnamnet och lösenordet eller via SSO.

1.2 FLA är inte tillgängligt för företag som direkt eller indirekt konkurrerar med Dugga eller personer som är anställda av eller på annat sätt agerar på uppdrag av sådana företag, såvida inte skriftligt godkännande från Dugga har erhållits i förväg. Genom att registrera dig för ett FLA-konto bekräftar du att den sökande varken är ett företag som beskrivs i föregående mening eller en person som avses i samma mening.

2. LICENSE GRANT

2.1 Dugga ger dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att använda tjänsten i enlighet med villkoren i detta FLA.

2.2 Tjänsten är kostnadsfri under den överenskomna perioden från och med det datum då du registrerade dig för kontot. Ingen köpskyldighet och ingen automatisk förlängning.

3. BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN.

Du ska använda Tjänsten strikt i enlighet med villkoren i detta avtal och får inte: (a) dekompilera, göra reverse engineering, demontera, försöka ta fram källkoden till eller dekryptera applikationen; (b) göra någon ändring, anpassning, förbättring, översättning eller något annat arbete som härrör från applikationen; (c) använda applikationen för någon intäktsgenererande verksamhet, kommersiellt företag eller för något annat ändamål som den inte är utformad eller avsedd för;(d) göra applikationen tillgänglig via ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera lärare eller skolor, som inte ingår i detta avtal, (e) använda applikationen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som erbjuds av Dugga, eller (f) använda Duggas egen information eller gränssnitt eller annan intellektuell egendom som tillhör Dugga vid utformning, utveckling, licensiering eller distribution av applikationer eller enheter för användning med applikationen.

4.ANVÄNDARE

4.1 I din egenskap av lärare eller utbildare får du göra Tjänsten tillgänglig endast för dina elever/studenter som avlägger prov och för dina eventuella kollegor som assisterar dig i samband med sådana prov ("Användare").

4.2 Du är i förhållande till Dugga ansvarig för att se till att användarna uppfyller de villkor som anges i detta avtal, inklusive:

(a) All användning ska ske i enlighet med detta avtal och tillämpliga och aktuella lagar och förordningar, (b) nödvändiga tillstånd finns för uppgifter, material och information som behandlas i samband med tjänsten, (c) tjänsten får inte användas för att skicka skräppost eller annat olagligt material; (d) Material som innehåller programvaruvirus och liknande skadliga datorkoder, skript, filer eller program får inte lagras eller skickas med tjänsten. (e) Obehörig åtkomst till tjänsten eller tillhörande nätverk eller system är förbjuden. (f) Tjänsten får inte användas på ett sätt som stör eller hindrar tjänstens integritet eller prestanda eller informationen som finns i tjänsten.

4.3 Du är ansvarig för att se till att användarna är försiktiga med sina lösenord och att obehöriga personer inte kan få tillgång till tjänsten eller dokumentation som är kopplad till tjänsten.

4.4 Du får endast använda tjänsten för interna ändamål och du har inte rätt att behandla uppgifter för andras räkning.

5. TILLGÄNGLIGHET TILL TJÄNSTER.

5.1 Tillgång till Tjänsten är beroende av internetåtkomst, som kan vara föremål för begränsningar, förseningar eller andra problem utanför Duggas kontroll. Dugga ansvarar inte för förseningar, leveransproblem eller otillgänglighet på grund av sådana problem eller andra externa faktorer, såsom Kundens utrustning eller programvara.

5.2 Vissa typer av underhåll kan leda till avbrott i tjänsten. Du kommer så långt det är möjligt att informeras om sådant underhållsarbete i god tid.

6. STÖDA

6.1 Supportärenden skickas via e-post till Duggas supportcenter ([email protected]).

6.2 Support tillhandahålls under Duggas kontorstid måndag till fredag, med undantag för julafton, nyårsafton och andra svenska helgdagar samt överbryggningsdagar eller andra särskilda tider som anges av Dugga.

6.3. Support innebär att Dugga kommer att vidta de åtgärder som Dugga anser nödvändiga för att lösa programvarurelaterade problem, baserat på en detaljerad problembeskrivning från dig. Inga garantier ges dock för att problemet kan lösas.

6.4..Stödet omfattar inte: (a) problem som beror på att tjänsten används på ett annat sätt än vad Dugga har angett eller i andra konfigurationer med avseende på t.ex. operativsystem och webbläsare eller på annat sätt orsakade av dig eller användare; (b) återställning av innehåll i databaser; eller (c) problem som rör något annat än tjänsten, t.ex. hårdvara, interna nätverk, internetanslutningar eller kringutrustning.

7. UTBYTE AV INFORMATION

7.1 Sökanden godkänner att Dugga från tid till annan skickar relevant information, inklusive marknadsföringsmaterial, till sökanden och sökandens användare. Om den Sökande inte vill ta emot sådan information ska Dugga meddelas skriftligen. Eftersom Tjänsten är en webbaserad programvaruapplikation bör det noteras att det ibland kan vara nödvändigt att skicka viktig information eller meddelanden om Tjänstens funktion till alla Sökande och användare. Sådana meddelanden skickas till alla, även om den sökande har valt att inte ta emot information.

8. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

8.1 Dugga garanterar inte att Tjänstens funktionalitet kommer att uppfylla dina individuella krav, förväntningar eller behov, eller att avbrott eller fel inte kommer att uppstå under Tjänstens drift.

8.2 Applikationen och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och alla representationer, garantier och garantier som rör Applikationen eller Tjänsten avvisas härmed. Dugga tar således inget ansvar för direkta eller indirekta skador som orsakas av användningen av tjänsten.

9. IMMATERIELL EGENDOM

Alla rättigheter till applikationen och tjänsten ska tillfalla Dugga och du får inte genom detta FLA någon annan rättighet till applikationen eller tjänsten än den begränsade rätten till användning som anges här.

10. SEKRETESS/PERSONUPPGIFTER

10.1. Dugga och dess underleverantörer kommer under denna FLA:s giltighetstid och därefter att behandla information som tillhandahålls i samband med användning av Tjänsten som konfidentiell information och kommer därför inte att t.ex. utan förhandsgodkännande avslöja sådan information till tredje part, utom när och i den utsträckning som tillgång till sådan information krävs för att Duggas återförsäljare, distributörer och partners ("Tillåtna mottagare") som betjänar din marknad ska kunna kontakta dig och underlätta och leverera samma tjänster till dig som Dugga tillhandahåller direkt till användarna. Dugga kommer att se till att de tillåtna mottagarna är avtalsbundna av lämpliga sekretessåtaganden och andra åtaganden som står i proportion till det databehandlingsavtal som nämns i avsnitt 10.2.

10.2 Detta FLA innehåller vårt allmänna dataprocessoravtal (DPA) https://dugga.com/dpa/. Dugga kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att Dugga ska kunna tillhandahålla tjänsten. För mer information om hur Dugga hanterar dina uppgifter se https://dugga.com/data/. Dugga kommer att genomföra säkerhetsåtgärder som rimligen krävs för att undvika obehörig åtkomst till sådana personuppgifter. På begäran kommer Dugga att tillhandahålla detaljer om sin behandling av personuppgifter.

10.3 All data som rör Tjänsten lagras på servrar inom EU, i Microsoft Azure-centret i Nederländerna, Irland eller Sverige.

11. TERM

11.1 Detta FLA träder i kraft när du, genom att klicka som krävs på Duggas webbplats, giltigt har registrerat dig för ett konto och det kommer automatiskt, utan föregående uppsägning, att upphöra att gälla efter den kostnadsfria perioden.

11.2. Dugga kan säga upp detta FLA i förtid och med omedelbar verkan om du eller någon av användarna inte följer villkoren i detta FLA.

12. ÖVERFÖRING

Dugga kan helt eller delvis överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal, förutsatt att detta inte väsentligt påverkar driften av tjänsten. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan Duggas skriftliga förhandsgodkännande, vilket inte får vägras utan skäl.

13. GÄLLANDE LAG/TVISTER

13.1 Detta FLA ska regleras av svensk materiell rätt.

13.2. Tvister om tolkning eller tillämpning av detta FLA ska hänskjutas till behörig svensk domstol, med exklusiv behörighet i första instans för Stockholms tingsrätt.

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Hjälpsamma länkar

Inloggning

Nyheter

Hur vi hanterar dina uppgifter

Stöd

© 2022 Dugga. Alla rättigheter förbehållna.