Gratis Licentie Overeenkomst

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Free License Agreement ("FLA" of "Hoofdovereenkomst") is een overeenkomst tussen jou ("Aanvrager") en Dugga AB, Norr Mälarstrand 6A, 112 20 Stockholm, ZWEDEN. Dugga biedt een digitale beoordelingsdienst (de "Dienst"). Als Aanvrager kun je je aanmelden voor een gratis account (het "Account"), dat gebruikt kan worden om digitale assessments uit te voeren in je klas of school. Deze FLA is van toepassing op jouw gebruik van de Dienst en eventuele software van derden die daarbij wordt gedistribueerd. De software van Dugga (de "Applicatie") wordt geïnstalleerd op servers in Microsoft Azure en via deze FLA krijg je toegang tot de Dienst via internet, door in te loggen met de toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord of via SSO.

1.2 FLA is niet beschikbaar voor bedrijven die direct of indirect concurreren met Dugga of personen in dienst van of anderszins handelend namens dergelijke bedrijven, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Dugga is verkregen. Door je aan te melden voor een FLA Account bevestig je dat de aanvrager geen bedrijf is zoals beschreven in de vorige zin, noch een persoon zoals bedoeld in diezelfde zin.

2. LICENTIEVERLENING

2.1 Dugga verleent u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze FLA.

2.2 De Dienst is gratis gedurende de overeengekomen periode vanaf de datum waarop u zich voor het Account heeft aangemeld. Geen aankoopverplichting en geen automatische verlenging.

3. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

U zult de Dienst uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en zult niet: (a) De Applicatie decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, trachten de broncode daarvan af te leiden of te ontcijferen; (b) Een wijziging, aanpassing, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de Applicatie maken; (c) De Applicatie gebruiken voor een winstgevende onderneming, commerciële onderneming of voor een ander doel waarvoor zij niet is ontworpen of bedoeld;(d) De Applicatie beschikbaar maken via een netwerk of andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere leraren of scholen mogelijk maakt, die niet onder deze overeenkomst vallen; (e) De Applicatie gebruiken voor het creëren van een product, dienst of software aangeboden door Dugga; of (f) Eigendomsinformatie of interfaces van Dugga of andere intellectuele eigendommen van Dugga gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, licentiëren of distribueren van applicaties of apparaten voor gebruik met de Applicatie.

4.GEBRUIKERS

4.1 In uw hoedanigheid van docent of opvoeder mag u de Dienst uitsluitend ter beschikking stellen aan uw leerlingen/studenten die examens afleggen en aan uw eventuele collega's die u bijstaan in verband met dergelijke examens (de "Gebruikers").

4.2 U bent met betrekking tot Dugga verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Gebruikers voldoen aan de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, waaronder:

(a) Alle gebruik zal in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst en de toepasselijke en huidige wet- en regelgeving; (b) Vereiste vergunningen bestaan voor de taken, materialen en informatie die in verband met de Service worden verwerkt; (c) De Service mag niet worden gebruikt voor het verzenden van spam of ander illegaal materiaal; (d) Materiaal dat softwarevirussen en soortgelijke kwaadaardige computercodes, scripts, bestanden of programma's bevat, mag niet met de Service worden opgeslagen of verzonden; (e) Ongeoorloofde toegang tot de Service of bijbehorende netwerken of systemen is verboden; en (f) De Service mag niet worden gebruikt op een manier die de integriteit of prestaties van de Service, of de informatie die in de Service is opgenomen, verstoort of belemmert.

4.3 U bent er verantwoordelijk voor dat Gebruikers zorgvuldig omgaan met wachtwoorden en dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de Dienst of documentatie die aan de Dienst is gekoppeld.

4.4 U mag de Dienst alleen voor interne doeleinden gebruiken en u bent niet gerechtigd gegevens namens anderen te verwerken.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

5.1 Toegang tot de Dienst is afhankelijk van internettoegang, die onderhevig kan zijn aan beperkingen, vertragingen of andere problemen buiten de controle van Dugga. Dugga is niet verantwoordelijk voor vertragingen, leveringsproblemen of ontoegankelijkheid als gevolg van dergelijke problemen of andere externe factoren zoals de apparatuur of software van de Klant.

5.2 Sommige vormen van onderhoud kunnen leiden tot onderbrekingen in de Dienst. U zult zoveel mogelijk tijdig van dergelijke onderhoudswerkzaamheden op de hoogte worden gesteld.

6. ONDERSTEUNING

6.1 Supportgevallen worden per e-mail verstuurd naar het supportcentrum van Dugga ([email protected]).

6.2 Ondersteuning wordt verleend tijdens Dugga's kantooruren van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van kerstavond, oudejaarsavond en andere Zweedse feestdagen alsmede overbruggingsdagen of andere door Dugga aangegeven speciale tijden.

6.3. Ondersteuning houdt in dat Dugga de maatregelen zal nemen die Dugga nodig acht om softwaregerelateerde problemen op te lossen, op basis van een gedetailleerde probleemomschrijving van jou. Er worden echter geen garanties gegeven dat het probleem kan worden opgelost.

6.4..Ondersteuning omvat niet: (a) Problemen als gevolg van het gebruik van de Dienst op een andere manier dan Dugga heeft gespecificeerd of in andere configuraties met betrekking tot bijvoorbeeld besturingssystemen en browsers of anderszins veroorzaakt door u of Gebruikers; (b) Herstel van inhoud in databases; of (c) Problemen met betrekking tot iets anders dan de Dienst, bijvoorbeeld hardware, interne netwerken, internetverbindingen of randapparatuur.

7. UITWISSELING VAN INFORMATIE

7.1 De Aanvrager gaat ermee akkoord dat Dugga van tijd tot tijd relevante informatie, waaronder marketingmateriaal, naar de Aanvrager en de gebruiker van de Aanvrager stuurt. Indien de Aanvrager dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, dient dit schriftelijk aan Dugga te worden meegedeeld. Aangezien de Dienst een web-based software applicatie is, moet worden opgemerkt dat het soms nodig kan zijn om belangrijke informatie of berichten over de werking van de Dienst naar alle Aanvragers en gebruikers te sturen. Dergelijke berichten worden naar iedereen gestuurd, zelfs als de Aanvrager ervoor gekozen heeft geen informatie te ontvangen.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Dugga garandeert niet dat de functionaliteit van de Dienst zal voldoen aan uw individuele eisen, verwachtingen of behoeften, noch dat zich tijdens de werking van de Dienst geen onderbrekingen of fouten zullen voordoen.

8.2 De Applicatie en de Dienst worden geleverd op "as is" basis en alle verklaringen, garanties en waarborgen met betrekking tot de Applicatie of de Dienst worden hierbij afgewezen. Dugga aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de Dienst.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten op de Applicatie en de Dienst berusten bij Dugga en u verkrijgt door deze FLA geen ander recht op de Applicatie of de Dienst dan het hierin gespecificeerde beperkte gebruiksrecht.

10. GEHEIMHOUDING/PERSOONLIJKE GEGEVENS

10.1. Dugga en haar onderaannemers zullen, gedurende de looptijd van deze FLA en daarna, informatie die in verband met het gebruik van de Dienst wordt verstrekt, behandelen als vertrouwelijke informatie en zullen dergelijke informatie derhalve niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekken, behalve wanneer en voor zover toegang tot dergelijke informatie nodig is voor Dugga's Resellers, Distributeurs en Partners ("Toegelaten Ontvangers") die uw markt bedienen om contact met u te kunnen opnemen en dezelfde diensten aan u te faciliteren en te leveren als die welke door Dugga rechtstreeks aan gebruikers worden geleverd. Dugga zal ervoor zorgen dat Toegelaten Ontvangers contractueel gebonden zijn aan passende geheimhoudings- en andere verplichtingen die in overeenstemming zijn met de in paragraaf 10.2 genoemde Gegevensverwerkersovereenkomst.

10.2 Deze FLA omvat onze algemene Data Processor Agreement (DPA) https://dugga.com/dpa/. Dugga zal persoonsgegevens verwerken voor zover dat nodig is om de Dienst te kunnen leveren. Voor meer informatie over hoe Dugga met uw gegevens omgaat zie https://dugga.com/data/. Dugga zal redelijkerwijs vereiste beveiligingsmaatregelen treffen om onbevoegde toegang tot deze persoonsgegevens te voorkomen. Op verzoek zal Dugga details verstrekken over haar verwerking van persoonsgegevens.

10.3 Alle gegevens met betrekking tot de Dienst worden opgeslagen op servers binnen de EU, in het Microsoft Azure centrum in Nederland, Ierland of Zweden.

11. TERM

11.1 Deze FLA treedt in werking wanneer u zich, door te klikken zoals vereist op de website van Dugga, geldig heeft aangemeld voor een Account en deze zal automatisch, zonder voorafgaande opzegging, aflopen na de gratis periode.

11.2. Dugga kan deze FLA voortijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen indien u of een van de Gebruikers de voorwaarden van deze FLA niet naleeft.

12. OVERDRACHT

Dugga mag haar rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, op voorwaarde dat dit geen significante invloed heeft op de werking van de Dienst. U mag uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dugga, die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

13. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

13.1 Op deze FLA is het materiële Zweedse recht van toepassing.

13.2. Geschillen betreffende de uitlegging of de toepassing van deze FLA worden voorgelegd aan de bevoegde Zweedse rechter, die in eerste instantie uitsluitend bevoegd is voor de districtsrechtbank van Stockholm.

neem contact met ons op

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Handige links

Inloggen

Nieuws

Hoe wij met uw gegevens omgaan

Steun

© 2022 Dugga. Alle rechten voorbehouden.