Lärarförsök
Licensavtal

Licensavtal för lärarprovning för lärare

1. ALLMÄNT

Detta licensavtal för lärarprovning ("TTLA" eller "avtal") är ett avtal mellan dig och Dugga AB, Norr Mälarstrand 6A, 112 20 Stockholm, SVERIGE. Dugga tillhandahåller en digital bedömningstjänst ("Tjänsten"). Som lärare eller utbildare kan du registrera dig för ett kostnadsfritt lärarkonto ("Kontot") för tre månader, som kan användas för att genomföra digitala bedömningar. Denna TTLA reglerar din användning av tjänsten och all programvara från tredje part som kan distribueras tillsammans med den. Duggas programvara ("applikationen") installeras på servrar i Microsoft Azure och genom detta TTLA får du tillgång till tjänsten via internet genom att logga in med det tilldelade användarnamnet och lösenordet eller via SSO.

2. LICENSE GRANT

2.1 Dugga ger dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att använda tjänsten i enlighet med villkoren i detta TTLA.

2.2 Tjänsten är kostnadsfri i tre månader från det datum då du registrerade dig för kontot. Ingen köpskyldighet och ingen automatisk förlängning.

3. BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN.

Du ska använda Tjänsten strikt i enlighet med villkoren i detta avtal och får inte: (a) dekompilera, göra om ingenjörskonst, demontera, försöka ta fram källkoden till eller dekryptera applikationen, (b) .göra några ändringar, anpassningar, förbättringar, översättningar eller avledda verk från programmet, (c) använda programmet för någon inkomstgenererande verksamhet, kommersiellt företag eller för andra ändamål för vilka det inte är utformat eller avsett, (d) göra programmet tillgängligt via ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera lärare eller skolor; (e) använda applikationen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som erbjuds av Dugga, eller (f) använda Duggas egen information eller gränssnitt eller annan immateriell egendom som tillhör Dugga vid utformning, utveckling, licensiering eller distribution av applikationer eller enheter för användning med applikationen.

4. ANVÄNDARE

4.1 I din egenskap av lärare eller utbildare får du göra Tjänsten tillgänglig endast för dina elever/studenter som avlägger prov och för dina eventuella kollegor som assisterar dig i samband med sådana prov ("Användare").

4.2 Du är i förhållande till Dugga ansvarig för att se till att användarna uppfyller de villkor som anges i detta avtal, inklusive:

(a) All användning ska ske i enlighet med detta avtal och tillämpliga och aktuella lagar och förordningar, (b) nödvändiga tillstånd finns för uppgifter, material och information som behandlas i samband med tjänsten, (c) tjänsten får inte användas för att skicka skräppost eller annat olagligt material; (d) Material som innehåller programvaruvirus och liknande skadliga datorkoder, skript, filer eller program får inte lagras eller skickas med tjänsten. (e) Obehörig åtkomst till tjänsten eller tillhörande nätverk eller system är förbjuden. (f) Tjänsten får inte användas på ett sätt som stör eller hindrar tjänstens integritet eller prestanda eller informationen som finns i tjänsten.

4.3 Du är ansvarig för att se till att användarna är försiktiga med sina lösenord och att obehöriga personer inte kan få tillgång till tjänsten eller dokumentation som är kopplad till tjänsten.

4.4 Du får endast använda tjänsten för interna ändamål och du har inte rätt att behandla uppgifter för andras räkning.

5. TILLGÄNGLIGHET TILL TJÄNSTER.

5.1 Tillgång till Tjänsten är beroende av internetåtkomst, som kan vara föremål för begränsningar, förseningar eller andra problem utanför Duggas kontroll. Dugga ansvarar inte för förseningar, leveransproblem eller otillgänglighet på grund av sådana problem eller andra externa faktorer, såsom Kundens utrustning eller programvara.

5.2 Vissa typer av underhåll kan leda till avbrott i tjänsten. Du kommer så långt det är möjligt att informeras om sådant underhållsarbete i god tid.

6. STÖDA

6.1 Supportärenden skickas via e-post till Duggas supportcenter. ([email protected]).

6.2 Support tillhandahålls under Duggas kontorstid måndag till fredag, med undantag för julafton, nyårsafton och andra svenska helgdagar samt överbryggningsdagar eller andra särskilda tider som anges av Dugga.

6.3..Support innebär att Dugga kommer att vidta de åtgärder som Dugga anser nödvändiga för att lösa programvarurelaterade problem, baserat på en detaljerad problembeskrivning från dig. Inga garantier ges dock för att problemet kan lösas.

6.4..Stödet omfattar inte: (a) problem som beror på att tjänsten används på ett annat sätt än vad Dugga har angett eller i andra konfigurationer med avseende på t.ex. operativsystem och webbläsare eller på annat sätt orsakade av dig eller användare; (b) återställning av innehåll i databaser; eller (c) problem som rör något annat än tjänsten, t.ex. hårdvara, interna nätverk, internetanslutningar eller kringutrustning.

7. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

7.1 Dugga garanterar inte att Tjänstens funktionalitet kommer att uppfylla dina individuella krav, förväntningar eller behov, eller att avbrott eller fel inte kommer att uppstå under Tjänstens drift.

7.2 Applikationen och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och alla representationer, garantier och garantier som rör Applikationen eller Tjänsten avvisas härmed. Dugga tar således inget ansvar för direkta eller indirekta skador som orsakas av användningen av tjänsten.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla rättigheter till applikationen och tjänsten ska tillfalla Dugga och du får inte genom detta TTLA någon annan rätt till applikationen eller tjänsten än den begränsade rätten till användning som anges här.

9. SEKRETESS/PERSONUPPGIFTER

9.1..Dugga och dess underleverantörer kommer under denna TTLA:s giltighetstid och därefter att behandla information som tillhandahålls i samband med användning av tjänsten som konfidentiell information och kommer därför inte att t.ex. utan förhandsgodkännande lämna ut sådan information till tredje part.

9.2 Dugga kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att Dugga ska kunna tillhandahålla tjänsten. Dugga kommer att genomföra säkerhetsåtgärder som rimligen krävs för att undvika obehörig åtkomst till sådana personuppgifter. På begäran kommer Dugga att tillhandahålla detaljer om sin behandling av personuppgifter.

9.3 Alla uppgifter som rör Tjänsten lagras på servrar inom EU, i Microsoft Azure-centret i Nederländerna, Irland eller Sverige.

10. TERM

10.1 Denna TTLA träder i kraft när du, genom att klicka som krävs på Duggas webbplats, giltigt har registrerat dig för ett konto och den kommer automatiskt, utan föregående uppsägning, att upphöra att gälla tre månader efter detta datum.

10.2..Dugga kan säga upp detta TTLA i förtid och med omedelbar verkan om du eller någon av användarna inte följer villkoren i detta TTLA.

11. ÖVERFÖRING

Dugga kan helt eller delvis överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal, förutsatt att detta inte väsentligt påverkar driften av tjänsten. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan Duggas skriftliga förhandsgodkännande, vilket inte får vägras utan skäl.

12. GÄLLANDE LAG/TVISTER

12.1 Detta TTLA ska regleras av svensk materiell rätt.

12.2..Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska hänskjutas till behörig svensk domstol, med exklusiv behörighet i första instans för Stockholms tingsrätt.

_________________

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Länkar

Logga in

Dugga Plugga

Nyheter

Hur hanterar vi din data

Stöd

Dugga API