Leraar Proefversie
Licentieovereenkomst

Leerkracht Proef Licentie Overeenkomst

1. ALGEMEEN

Deze Teacher Trial License Agreement ("TTLA" of "Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u en Dugga AB, Norr Mälarstrand 6A, 112 20 Stockholm, ZWEDEN. Dugga biedt een digitale beoordelingsdienst aan (de "Dienst"). Als leraar of opvoeder kunt u zich gedurende drie maanden gratis aanmelden voor een lerarenaccount (het "Account"), dat kan worden gebruikt om digitale beoordelingen uit te voeren. Deze TTLA regelt uw gebruik van de Dienst en alle software van derden die daarmee kan worden verspreid. De software van Dugga (de "Applicatie") is geïnstalleerd op servers in Microsoft Azure en via deze TTLA krijgt u toegang tot de Service via het internet, door in te loggen met de toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord of via SSO.

2. LICENTIEVERLENING

2.1 Dugga verleent u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze TTLA.

2.2 De Dienst is gratis gedurende drie maanden vanaf de datum waarop u zich hebt aangemeld voor het Account. Geen aankoopverplichting en geen automatische verlenging.

3. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

U zult de Service strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst gebruiken en zult niet: (a) De Applicatie decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, trachten de broncode te achterhalen of te ontcijferen; (b) .(b) enige wijziging, aanpassing, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de Applicatie maken; (c) de Applicatie gebruiken voor enig winstgevend doel, commerciële onderneming of voor enig ander doel waarvoor de Applicatie niet is ontworpen of bedoeld; (d) de Applicatie beschikbaar stellen via een netwerk of andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere docenten of scholen mogelijk maakt; (e) De Applicatie gebruiken voor het creëren van een product, dienst of software aangeboden door Dugga; of (f) Eigendomsinformatie of interfaces van Dugga of andere intellectuele eigendom van Dugga gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, licenseren of distribueren van applicaties of apparaten voor gebruik met de Applicatie.

4. GEBRUIKERS

4.1 In uw hoedanigheid van docent of opvoeder mag u de Dienst uitsluitend ter beschikking stellen aan uw leerlingen/studenten die examens afleggen en aan uw eventuele collega's die u bijstaan in verband met dergelijke examens (de "Gebruikers").

4.2 U bent met betrekking tot Dugga verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Gebruikers voldoen aan de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, waaronder:

(a) Alle gebruik zal in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst en de toepasselijke en huidige wet- en regelgeving; (b) Vereiste vergunningen bestaan voor de taken, materialen en informatie die in verband met de Service worden verwerkt; (c) De Service mag niet worden gebruikt voor het verzenden van spam of ander illegaal materiaal; (d) Materiaal dat softwarevirussen en soortgelijke kwaadaardige computercodes, scripts, bestanden of programma's bevat, mag niet met de Service worden opgeslagen of verzonden; (e) Ongeoorloofde toegang tot de Service of bijbehorende netwerken of systemen is verboden; en (f) De Service mag niet worden gebruikt op een manier die de integriteit of prestaties van de Service, of de informatie die in de Service is opgenomen, verstoort of belemmert.

4.3 U bent er verantwoordelijk voor dat Gebruikers zorgvuldig omgaan met wachtwoorden en dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de Dienst of documentatie die aan de Dienst is gekoppeld.

4.4 U mag de Dienst alleen voor interne doeleinden gebruiken en u bent niet gerechtigd gegevens namens anderen te verwerken.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

5.1 Toegang tot de Dienst is afhankelijk van internettoegang, die onderhevig kan zijn aan beperkingen, vertragingen of andere problemen buiten de controle van Dugga. Dugga is niet verantwoordelijk voor vertragingen, leveringsproblemen of ontoegankelijkheid als gevolg van dergelijke problemen of andere externe factoren zoals de apparatuur of software van de Klant.

5.2 Sommige vormen van onderhoud kunnen leiden tot onderbrekingen in de Dienst. U zult zoveel mogelijk tijdig van dergelijke onderhoudswerkzaamheden op de hoogte worden gesteld.

6. ONDERSTEUNING

6.1 Support gevallen worden per e-mail naar Dugga's support centrum gestuurd. ([email protected]).

6.2 Ondersteuning wordt verleend tijdens Dugga's kantooruren van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van kerstavond, oudejaarsavond en andere Zweedse feestdagen alsmede overbruggingsdagen of andere door Dugga aangegeven speciale tijden.

6.3..Ondersteuning houdt in dat Dugga op basis van een gedetailleerde probleemomschrijving van u de maatregelen zal treffen die Dugga nodig acht om softwaregerelateerde problemen op te lossen. Er worden echter geen garanties gegeven dat het probleem kan worden opgelost.

6.4..Ondersteuning omvat niet: (a) Problemen als gevolg van het gebruik van de Dienst op een andere manier dan Dugga heeft gespecificeerd of in andere configuraties met betrekking tot bijvoorbeeld besturingssystemen en browsers of anderszins veroorzaakt door u of Gebruikers; (b) Herstel van inhoud in databases; of (c) Problemen met betrekking tot iets anders dan de Dienst, bijvoorbeeld hardware, interne netwerken, internetverbindingen of randapparatuur.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Dugga garandeert niet dat de functionaliteit van de Dienst aan uw individuele eisen, verwachtingen of behoeften zal voldoen, noch dat er zich geen onderbrekingen of fouten zullen voordoen tijdens de werking van de Dienst.

7.2 De Applicatie en de Dienst worden verstrekt op een "as is" basis en alle verklaringen, garanties en waarborgen met betrekking tot de Applicatie of de Dienst worden hierbij afgewezen. Dugga aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de Dienst.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten op de Applicatie en de Dienst berusten bij Dugga en u verkrijgt door deze TTLA geen ander recht op de Applicatie of de Dienst dan het hierin gespecificeerde beperkte gebruiksrecht.

9. GEHEIMHOUDING/PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1..Dugga en haar onderaannemers zullen gedurende de looptijd van deze TTLA en daarna verstrekte informatie in verband met het gebruik van de Dienst als vertrouwelijke informatie behandelen en deze informatie derhalve niet b.v. zonder voorafgaande toestemming aan derden bekend maken.

9.2 Dugga zal persoonsgegevens verwerken voor zover dat nodig is om Dugga in staat te stellen de Dienst te verlenen. Dugga zal veiligheidsmaatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om ongeoorloofde toegang tot dergelijke persoonsgegevens te voorkomen. Op verzoek zal Dugga details verstrekken over haar verwerking van persoonsgegevens.

9.3 Alle gegevens met betrekking tot de Dienst worden opgeslagen op servers binnen de EU, in het Microsoft Azure centrum in Nederland, Ierland of Zweden.

10. TERM

10.1 Deze TTLA treedt in werking op het moment dat u zich, door te klikken zoals vereist op de website van Dugga, rechtsgeldig heeft aangemeld voor een Account en deze zal automatisch, zonder voorafgaande opzegging, drie maanden na genoemde datum aflopen.

10.2..Dugga mag deze TTLA tussentijds en met onmiddellijke ingang beëindigen indien u of een van de Gebruikers zich niet houdt aan de voorwaarden van deze TTLA.

11. OVERDRACHT

Dugga mag haar rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, op voorwaarde dat dit geen significante invloed heeft op de werking van de Dienst. U mag uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dugga, die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

12. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

12.1 Deze TTLA wordt beheerst door materieel Zweeds recht.

12.2..Geschillen met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van deze TTLA worden voorgelegd aan de bevoegde Zweedse rechtbank, met in eerste aanleg de exclusieve bevoegdheid voor de districtsrechtbank van Stockholm.

_________________

Kontakta oss

Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

Länkar

Logga in

Dugga Plugga

Nyheter

Hur hanterar vi din data

Steun

Dugga API