ใช้ Dugga ในทีม

คุณสามารถซิงค์โรงเรียน ครู นักเรียน และชั้นเรียนทั้งหมดของคุณได้เมื่อคุณรวม Dugga เข้ากับ Teams

👇สํารวจการสาธิตของเราด้านล่าง

1. เลือกสอบ

2. กําหนดการสอบ

3. เลือกชั้นเรียน/หลักสูตร/กลุ่มหรือบุคคล

ลงทะเบียนตอนนี้

เราสามารถปรับแต่งการซิงค์สําหรับความต้องการของคุณกําหนดเวลาการประชุมกับเราเพื่อดําเนินการต่อ!

👇

13 + 15 =

คู่ ค้า: